Privacy policy & Algemene Voorwaarden

Individuele Uitlaatservice:

Definities:
Sam’s Hondenservice onderdeel individuele uitlaatservice, vertegenwoordigd door Sam Smits, hierna te noemen de opdrachtnemer.
Persoon (eigenaar hond) die de overeenkomst uitlaatservice heeft ondertekend en daardoor de algemene voorwaarden accepteert, hierna te noemen de opdrachtgever.
Overeenkomst Individuele uitlaatservice: overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarbij opdrachtnemer zich verplicht de hond uit te laten op de afgesproken dagen tegen een betaling door opdrachtgever.
Opdracht: het ophalen, individueel uitlaten en thuisbrengen van de hond(en) van opdrachtgever

Artikel 1: Toepasselijkheid
De voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en opdrachtgever.
Deze voorwaarden worden overhandigd tijdens het intakegesprek en zijn in de toekomst in te zien op de website van opdrachtnemer.
Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden en de tarieven te allen tijden te wijzigen. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op bepalingen in eerder verstrekte voorwaarden en tarieven.

Artikel 2:Verplichtingen/rechten opdrachtnemer
Opdrachtnemer gaat met de grootste zorg en liefde om met uw hond.
De hond zal een half uur (indien langer gewenst is, kan dit tegen betaling en in overleg met opdrachtnemer) individueel uitgelaten worden in de eigen omgeving. Uw hond zal worden opgehaald en na het uitlaten weer worden thuisgebracht.
Opdrachtnemer zal de hond na het uitlaten zo goed als mogelijk handdoekdroog maken bij slecht weer, indien opdrachtgever een doek of handdoek klaarlegt in de woning op de vooraf afgesproken plaats. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan huis/garage/schuur en/of inboedel van opdrachtgever aangericht door een natte of vieze hond.
Indien er onverwacht iets gebeurd met de hond terwijl de hond onder hoede is van opdrachtnemer, dan heeft opdrachtnemer het recht om de dierenarts in te schakelen. Opdrachtnemer zal telefonisch contact opnemen met de opdrachtgever zodra hiervoor de mogelijkheid is. Bij spoed gaat het belang van de hond hierbij te allen tijde voor.
De gemaakte kosten door de dierenarts zijn voor rekening van de opdrachtgever.
Opdrachtnemer behoud zich het recht voor om de hond te weigeren en/of de overeenkomst tussentijds te beëindigen. De reden hiervan zal opdrachtnemer mededelen aan opdrachtgever.
Opdrachtnemer heeft het recht het uitlaten te annuleren of staken als gevolg van ziekte, autopech, of extreme weersomstandigheden zoals ijzel, sneeuw, storm,etc. Opdrachtnemer zal er alles aan doen om dit zo spoedig mogelijk kenbaar te maken, zodat andere opvang van de hond door opdrachtgever geregeld kan worden.
Bij extreme hitte heeft opdrachtnemer het recht de uitlaattijden te verplaatsen en/of te verkorten voor het welzijn van de hond.
De individuele uitlaatservice wordt in overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gepland. Vaste uitlaatmogelijkheden kunnen per maand worden afgestemd.

 Artikel 3: Plichten opdrachtgever
Opdrachtgever zal opdrachtnemer vooraf op de hoogte stellen in geval van loopsheid of ziekte.
Opdrachtgever is WA verzekerd en de hond(en) zijn meeverzekerd binnen deze WA verzekering.

 Artikel 4: Betaling/tarieven
De tarieven zijn exclusief BTW.
Een wijziging van de tarieven worden 3 maanden van tevoren kenbaar gemaakt aan opdrachtgever.

 Artikel 5 – Betaling van de dienst: Individuele Uitlaatservice
Geen betaling is verschuldigd op de dagen dat opdrachtnemer in verband met diens eigen vakantie of ziekte de overeengekomen wandelen niet kan uitvoeren.
De flexibele afname van de individuele uitlaatbeurten bedragen € 15 per half uur excl btw en worden achteraf middels een factuur bij de opdrachtgever in rekening gebracht.
Betaling van een individuele wandeling geschiedt binnen 5 werk dagen na afloop van de geleverde dienst doormiddel van een Tikkie.

 Artikel 6: Aansprakelijkheid
De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade in, aan of rond, de onroerende zaak van waaruit de opdracht door de opdrachtnemer moet worden uitgevoerd, dan wel voor schade aan roerende zaken welke zich hier bevinden.
De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor diefstal, verduistering dan wel vermissing van zaken of goederen uit het gebouw, de woning, de schuur en dergelijke van waaruit de opdracht door de opdrachtnemer moet worden uitgevoerd.
De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor dood, ziekte, letsel of verwonding van de hond van de opdrachtgever of voor diefstal, verduistering dan wel vermissing van de hond van de opdrachtgever.
Opdrachtnemer is niet aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door de hond van opdrachtgever aan derden.
In overeenstemming met opdrachtgever kan de hond ook los gelaten worden tijdens het lopen. Wanneer opdrachtgever toestemming geeft aan opdrachtnemer kan deze niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade ten gevolge van het loslopen, dan wel schade aan de hond, dan wel schade aan derde. 

 Artikel 7: Afmelding
Opdrachtgever dient een plotselinge afzegging uiterlijk om 08.30u vóór de dag van het uitlaten door te geven aan opdrachtnemer. Wordt de afzegging niet of niet tijdig doorgegeven, dan worden de kosten van de flexibele uitlaatbeurt alsnog in rekening gebracht.

 Artikel 8: Huissleutel
Opdrachtnemer verklaart dat zij de sleutel niet zal dupliceren, niet zal voorzien van adres, zorgvuldig in huis bewaart, alleen gebruikt voor het uitlaten van de hond en alleen bij zich draagt op de dagen dat de hond van opdrachtgever meegaat. Na beëindiging van de overeenkomst zal de sleutel direct worden teruggegeven.
Bij verlies of diefstal van de sleutel zal opdrachtnemer de opdrachtgever onmiddellijk op de hoogte stellen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van verlies of diefstal van de sleutel.

 Artikel 9: Privacyverklaring
Sam’s Hondenservice verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij u hiervoor schriftelijk toestemming geeft. Uw gegevens worden door Sam’s Hondenservice enkel gebruikt om u op de hoogte te stellen van de zaken rondom Sam’s Hondenservice ( vakantiedagen, tariefwijzigingen enz.).

 Bij afname van de dienst Individuele Uitlaatservice gaat men akkoord met deze algemene voorwaarden.

 

Privacy policy & Algemene Voorwaarden

Gedragsbegeleiding:

Artikel 1 Begrippenlijst
1.1 Sam’s Hondenservice: Bedrijf dat zicht bezig houdt met gedragsbegeleiding en individuele training van honden en hondenbegeleiders.
1.2 Gedragstherapeut: de gedragsdeskundige, opgeleid voor- en gespecialiseerd in advisering en begeleiding betreffende (ongewenst) gedrag van honden.
1.3 Klant: hondenbegeleider die Sam’s Hondenservice wenst in te schakelen inzake (ongewenst) gedrag, opvoeding of training van zijn/haar hond en daartoe opdracht geeft.
1.4 Overeenkomst: een overeenkomst waarbij Sam’s Hondenservice zich tegen haar wederpartij verbindt tot het verschaffen van de door haar aangeboden diensten.
1.5 Contractperiode : de overeengekomen duur van de opdracht in de vorm van één of meer vervolgafspraken van een vooraf bepaalde tijdsduur.

Artikel 2 Aangaan van een overeenkomst
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, welke door de opdrachtgever zijn gegeven en door Sam’s Hondenservice zijn aanvaard conform artikel 2.2.
2.2 Overeenkomst van opdracht komt tot stand na het terugsturen van vragenformulier en vervolgafspraken mondeling of via de mail.
2.3 Het tot stand komen van de overeenkomst van opdracht conform artikel 2, leidt altijd onverkort tot de verplichting van betaling €150 euro voor een eenmalig consult en €400 voor een traject van 3 consulten.
2.4 De vergoeding dient na het consult binnen 5 werkdagen betaald te worden door de opdrachtgever doormiddel van het betalen van het toegestuurde betalingsverzoek.
2.5 Deelbetalingen van de vergoeding zijn alleen mogelijk na schriftelijke goedkeuring door Sam’s Hondenservice.
2.6 Indien een consult later dan 24 uur voor de afgesproken datum wordt afgezegd wordt 50% van de vergoeding in rekening gebracht.
2.7 Indien door ziekte of overmacht van Sam’s Hondenservice een consult uitvalt zal deze in overleg en naar mogelijkheden van Sam’s Hondenservice verschoven worden.

Artikel 3 Uitvoering van de opdracht
3.1 Sam’s Hondenservice voert de werkzaamheden uit naar het beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van vakmanschap. Zij staat in voor het onderhouden van haar capaciteiten, deskundigheid en kennis om de opdracht uit te voeren.
3.2 De klant dient, voor zover zijn mogelijkheden het toelaten, de aanwijzingen van Sam’s Hondenservice op te volgen.
3.3 Honden, welke gedragsbegeleiding ondergaan of individuele training ontvangen, worden geacht ingeënt te zijn tegen overdraagbare ziekten door middel van gangbare periodieke entingen of door middel van een titerbepaling via een dierenarts.
3.4 In overleg met Sam’s Hondenservice is het toegestaan dat de klant andere personen meebrengt of uitnodigt tijdens het consult doch uitsluitend op eigen risico van de klant.
3.5 Toezeggingen in welke zin dan ook gedaan door Sam’s Hondenservice worden indien niet schriftelijk bevestigd, geacht niet te zijn gedaan.

Artikel 4 Wijziging en beëindiging van de overeenkomst
4.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de contractperiode te verlengen, zullen de partijen in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen conform artikel 2
4.2 Indien beide partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd, kan het tijdstip van voltooiing van de behandeling daardoor worden beïnvloed. Sam’s Hondenservice zal de klant hier zo spoedig mogelijk over inlichten.
4.3 Indien de wijzigingen op de overeenkomst financiële consequenties zal hebben, zal Sam’s Hondenservice de klant hierover van te voren inlichten.
4.4 De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de contractperiode zonder dat opzegging door één van beide partijen is vereist.
4.5 Na overeenstemming van beide partijen is tussentijdse beëindiging mogelijk.
4.6 De tussen Sam’s Hondenservice en de klant gesloten overeenkomst kan tussentijds worden beëindigd door:
4.6.a Uitdrukkelijk verzoek van de klant;
4.6.b Overlijden van het dier;
4.6.c Herplaatsing van het dier;
4.6.d Een eenzijdig beslissing van Sam’s Hondenservice indien het vertrouwen tussen Sam’s Hondenservice en de klant op ernstige wijze is verstoord.
Indien de behandelovereenkomst op eenzijdig verzoek van Sam’s Hondenservice tussentijds wordt beëindigd zal zij, alvorens hiertoe over te gaan, de klant hierover informeren en haar motivatie aan de klant uiteenzetten tenzij dit niet of niet tijdig mogelijk is.
4.7 Indien de overeenkomst voortijdig zal worden beëindigd zal de overeengekomen vergoeding naar rato van de wel reeds uitgevoerde werkzaamheden bij de klant in rekening worden gebracht, tenzij sprake is van ondeelbare werkzaamheden. Dit ter beoordeling van Sam’s Hondenservice.
4.8 Partijen kunnen de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder opgaaf van redenen beëindigen indien:
4.8.a De wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard;
4.8.b De wederpartij (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
4.8.c De wederpartij bij kracht van gewezen vonnis wordt veroordeeld tot een (al dan niet voorwaardelijke) vrijheidsstraf wegens een strafbaar feit;
4.8.d De wederpartij handelt in strijd met het recht.

Artikel 5 Aansprakelijkheid
5.1 Sam’s Hondenservice kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ziekten en/of gebreken welke het dier mogelijk oploopt tijdens of ten gevolge van de gedragsbegeleiding of individuele training.
5.2 Deelname aan gedragsbegeleiding of individuele training gebeurt op eigen risico en verantwoordelijkheid. De klant blijft te allen tijde aansprakelijk voor het gedrag van zijn of haar hond(en).
5.3 Het sluiten van een overeenkomst met Sam’s Hondenservice, laat geheel onverlet de risicoaansprakelijkheid van de klant en/of derden voor door het dier aangebrachte schade in de zin van art.6:179 BW.
5.4 De klant wordt geacht een aansprakelijkheidsverzekering voor derden (WAP) afgesloten te hebben, welke ook voor zijn of haar hond(en) geldig is.
5.5 Sam’s Hondenservice is niet aansprakelijk voor ziekten en of (vermeende) gebreken, mentaal of fysiek, welke de hond mogelijk oploopt tijdens of ten gevolge van de gedragsbegeleiding, tenzij er sprake is van grove nalatigheid in welk geval de schadevergoeding beperkt is waarvoor Sam’s Hondenservice ter zake verzekerd is.
5.6 Sam’s Hondenservice kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven de door de klant gewenste resultaten.
5.7 Gedragsadvies leidt niet tot aansprakelijkheid van Sam’s Hondenservice voor eventuele ongewenste gevolgen van de toepassingen van de adviezen. De eigenaar van de hond blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn/haar hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek.
5.8 Sam’s Hondenservice staat in voor het onderhouden van zijn capaciteiten, deskundigheid en kennis om de opdracht uit te voeren.

Artikel 6 Geheimhouding
6.1 Sam’s Hondenservice zal alle aan haar verstrekte informatie als vertrouwelijk behandelen.
6.2 Sam’s Hondenservice zal gemaakt video – en/of fotomateriaal niet gebruiken voor andere doeleinden dan de gedragstherapeutische behandeling zonder schriftelijke of mondelinge toestemming van de klant.
6.3 Sam’s Hondenservice behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis aan derden wordt gebracht.

Artikel 7 Copyright
7.1 Alle door Sam’s Hondenservice verstrekte schriftelijke materialen vallen onder het copyright van Sam’s Hondenservice. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sam’s Hondenservice worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

Artikel 8 Geschillen
8.1 Op overeenkomsten gesloten met het Sam’s Hondenservice is Nederlands recht van toepassing.

Bij het afnemen van een dienst gaat klant akkoord met de Algemene Voorwaarden van Sam’s Hondenservice.